pvn bijgesnedenVrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA- en ACA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen vraagt zich in zijn column af of het wegens het nagenoeg compleet negeren van de aangereikte oplossingsrichtingen in het rapport is dat ze dit tijdstip heeft gekozen. Zodat het onderop de stapel ligt na het reces en de boze, onbegrijpende of kritische noten in dit blad verloren gaan tussen de komkommers? Zodat er weer een kans voorbijgaat om eindelijk effectieve rechtsbescherming bij aanbestedingen op te zetten? De rechtsbescherming waar al meer dan 50 jaar om wordt gevraagd en waarvan ook door de overheid erkend is, dat die nodig is vanwege de onbalans in de verhoudingen tussen overheidsopdrachtgevers en opdrachtnemers.

Die erkenning leidde in 1987 zelfs tot het Besluit Mededingingsregelingen in de Bouwsector, waarin de aannemers de mogelijkheid kregen om zich te beschermen tegen onwillige of onkundige overheidsaanbesteders. Na intrekking van dat besluit ontstonden instituten zoals het Adviescentrum Aanbestedingen GWG, de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, de SMI en voorheen de Stichting Marktwerking Bouwnijverheid die voor de inschrijvers in de bres sprongen, gevolgd door een lobby om de bescherming van de inschrijvers in de wet en de Gids Proportionaliteit te regelen.

Dat dit alles onvoldoende is gebleken, volgt nu onmiskenbaar uit het in opdracht van de Staatssecretaris zelf opgestelde rapport, maar zij negeert de belangrijkste aanbevelingen. De opsteller van het rapport zegt in Cobouw 57 diplomatiek dat de “criticus zal zeggen dat dat er weinig tastbare stappen worden gezet”. Vrij vertaald schieten we dus gewoon niets op. MKB INFRA gaat bij de Kamerbehandeling vol inzetten op de instelling van een onafhankelijke aanbestedingsautoriteit (naar het model van de ACM), die aanbesteders kan adviseren maar ook aanbestedingen stil kan leggen, naar aanleiding van een klacht of op basis van steekproefsgewijs eigen onderzoek. Dat is het enige effectieve sluitstuk van de rechtsbescherming.

Neem gratis deel aan het digitaal minicollege "Actualiteiten Raw Systematiek
Op dinsdag 14 juli a.s. verzorgt onze adviseur Joost Haest (Severijn Hulshof) een digitaal mini-college “Actualiteiten RAW systematiek” (via Zoom). Een erg interessant en actueel onderwerp, zeker gelet op de totstandkoming van de Standaard RAW Bepalingen 2020. De deelname is gratis, alleen even aanmelden door een mail te zenden naar info@shadv.nl. Zie deze poster (of klik op de afbeelding hiernaast) voor meer informatie.

Lees meer

Stapelen van kerncompetenties
Eens in de 4 maanden brengen de behandelaren verslag uit over binnengekomen vragen en klachten en behandelde zaken. Van tijd tot tijd lichten wij er één uit. Het verhaal achter het verhaal. Deze keer over de stapeling van kerncompetenties uit één referentiewerk behandeld door aanbestedingsadvocaat mr. J. (Joost) Haest.  

Lees meer

Jaarbericht 2019 ACA GWG: tendens dat aantal klachten afneemt
Inschrijvers wachten vaak te lang met klagen Volgens rapportages neemt het aantal klachten nog steeds af. Vier jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, nu zitten we op 85 op jaarbasis.Is dat omdat er minder te klagen valt? De inschatting is van niet. Maar er zijn meer onderhandse inschrijvingen en daar willen inschrijvers niet klagen. Inschrijvers zijn soms “klaagmoe”, inschrijvers wachten steeds vaker tot het allerlaatste moment met inschrijven en dan is klagen vaak niet meer (tijdig) mogelijk, etc.

Lees meer

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Lees meer

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.