Onafhankelijke vraagbaak

In Europese richtlijnen, nationale regelgeving en uniforme aanbestedingsreglementen, zoals het ARW 2005 zijn regels neergelegd voor een correct verloop van het aanbestedingsproces. Nu het ARW 2005 alleen verplicht is voor de rijksoverheid, houden veel andere aanbestedende diensten er nog een eigen aanbestedingsbeleid op na; voorwaar een lappendeken aan regels, die bovendien niet altijd correct blijken te worden toegepast. Het aanbestedingsproces is daarmee ondoorzichtig.

Transparant
Het aanbestedingsproces dient echter transparant te zijn. Ook beginselen van proportionaliteit en non-discriminatie e.d. behoren te worden nageleefd. Een evenwichtige verhouding [rechten en plichten] tussen aanbesteder en inschrijvers moet de basis vormen. De praktijk blijkt helaas vaak anders.

Adviescentrum Aanbestedingen GWW
Sinds 1999 vervult ACA GWW in de precontractuele fase van het bouwproces een belangrijke en nuttige rol. De activiteiten van het adviesorgaan vinden hun oorsprong in de individuele dienstverlening die vanuit brancheorganisaties in de grond-, weg- en waterbouw is opgezet. Correcte toepassing van de geldende aanbestedingswet- en regelgeving stond en staat daarbij voorop. Belangrijk uitgangspunt bij de werkzaamheden is bovendien het voorkomen van geschillen door in een vroegtijdig stadium onjuistheden/onduidelijkheden in het aanbestedingsproces ter discussie te stellen.

Los van brancheorganisaties
Door de jaren heen heeft het adviescentrum, dat als onafhankelijke instantie los van de brancheorganisaties staat, een oogje in het zeil weten te houden m.b.t. de juiste naleving van aanbestedingsreglementen, zoals het UAR 1986, het UAR EG 1991, het UAR 2001 en het ARW van 2004 en 2005 en wordt het ook door overheidsopdrachtgevers als zodanig erkend en geraadpleegd.

Toekomst
Talloze adviezen zijn al verstrekt. De hoeveelheid aanbestedingen in de gww-sector is er overigens niet minder op geworden en helaas blijken deze ook vandaag de dag nog zeker niet allemaal vlekkeloos te verlopen. Aan de vooravond van de totstandkoming van een nationale aanbestedingswet is helder dat het ACA GWW ook naar de toekomst toe nog nuttig werk kan verrichten.